Luật ở Séc

Từ ngày 1.1.2014, bạn có thể có nhiều quốc tịch, đồi hỏi cắt quốc tịch hiện tai mới được nhập qt Séc không cần nữa....